YAYINLAR

Güncelden Genele Halkbilimi Strateji Yazıları

Güncelden Genele Halkbilimi Strateji Yazıları; yazarın, tamamına yakını İstanbul'da yayımlanan Turque Diplomatique gazetesinde yer alan yazılarından oluşmuştur. Anılan yayın, uluslar arası dünya olaylarını farklı farklı boyutları ile ele alan yazarları büyük ölçüde Türkiye dışından araştırmacı ve düşünürlerden oluşan strateji içerikli bir organdır.

Yazar, çalışma konularını Türkoloji'nin halk kültürü alanından seçmekte ve kültür stratejileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. O'na göre uluslararası ilişkilerde problem belirleyici ve çözümcü faktör merkezinde halkbilimi olan kültürdür.

Halkbilimi alanında Türk dünyasında ve bilhassa Türkiye'de yapılan çalışmalar ümit verici bir seyir izlemektedir. Ancak, kültürel kimliğin önemine Türk strateji savaşında gereken önemin verildiğini söyleyebilmek fazla mümkün değildir. Yazar bu alanın içerdiği konular itibariyle Türkoloji'nin alanı ve strateji belirleyici ve uygulamaya konulmasının da Türkolog'un yetki ve sorumluluğunda olduğu görüşündedir.

Güncelden Genele Halkbilimi Strateji Yazıları, çalışması ile belirtilen ilgili çevreler arası ilişkinin önemi de vurgulanmaktadır.

Dr. Yaşar Kalafat