100. Yılında Kut’ül Amare’yi Anlamak

Osmanlı Ordusunun Birinci Dünya Savaşı’nda çarpıştığı cephelerden biri, İngilizlere karşı oluşturulan Irak cephesidir. Osmanlı dönemi kaynaklarında Irak-ı Arap olarak adlandırılan bölge, Dicle, Fırat havzasında tarihteki Mezopotamya’yı (Verimli Hilal) içine alır ve Basra Körfezi’ne kadar uzanır. Irak petrollerini ele geçirmeyi amaçlayan İngilizler, 6 Kasım 1914 tarihinde saldırıya geçmişler, ilerleyen aylarda bu saldırılarını 3 Haziran 1915 tarihinde…

EROL GÜNGÖR’ÜN TOPLUMSAL

Erol  Güngör (1938-1983) Türk sosyal  psikoloji  profesörüdür. Güngör, Türk  toplum yapısında  paradigmaları farklı olan bir Türk aydını olmuştur. Muhafazakar/sağ siyasal zihniyete  sahip  biri olarak kültürel değerlere  önem  veren  ideoloji ve  önyargılarından arınmış ender aydınlardandır. Güngör, Tük  toplum yapısını; Türk kültür  kodları (dil, edebiyat, din, tarih, ahlak, gelenekler, sanat vb.) ile  analizler. Güngör, toplumsal yapıyı ağırlıklı…

TÜRK TARİHİNDE R1A-R1B MÜCADELESİ

Kâinatta oluşan jeobiokimyasal enerji hareketleri, yeryüzüne etki ettiği bölgelerde insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde davranışsal ve düşünsel etkiler bırakmaktadırlar. Bu etkiler dna çekirdeklerini etkileyerek milli kültürün oluşumuna katkıda bulunurlar. Belli bir coğrafyadaki halklar, meydana gelecek etnik alanda ortak bir kültür geliştirmesiyle milli bir güç haline gelirler. Türk tarihi,  haplogrup olgusu kapsamında kendi biyogenetik zenginliğinin neticesindeki…

TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI GERÇEĞİ

Günümüzde çağdaş ülkeler artık bir yandan sosyo-ekonomik ve kültürel hayatta kamunun rolünü mümkün olan en alt seviyeye çekme yolunda önemli adımlar atar, bu alanları sivil toplum kuruluşlarına bırakırken, bir yandan da kendi ulusal çıkarları doğrultusunda politika ve stratejilerini oluşturarak, toplumlarının sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınma hamlesine bir bütün halinde katılmasını amaçlamaktadır. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki başarılı örneklerinde…

ORTADOĞU’DA PETROL HÂKİMİYETİ PROJELERİ

Son yüzyılda, bölgemizin ve dünyanın en önemli gündemi Ortadoğu. Ortadoğu’yu bu kadar önemli kılan birden fazla sebep var: Petrol ve Doğalgaz Kaynakları, Asya Avrupa Ticaret Yolları ile Enerji Koridorları, bunlara bağlı olarak ortaya çıkan Soğuk Savaş, Silahlanma Yarışı, İttifaklar ve Çatışma Unsurları sayabileceğimiz başlıca etkenler. Birbiriyle doğrudan ilişkili bütün bu hususları ve Ortadoğu sorununu yeni…

TERÖRLE MÜCADELEDE YÖRESEL BİR İMKÂN OLAN GEÇİCİ KÖY KORUCULUĞU (GKK) SİSTEMİ, AKSAKLIKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde halen yaşamakta olduğu ve 1980’li yıllar itibarıyla kamuoyunun farkına vardığı terör sorunu geçici köy koruculuğu sisteminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Başlangıçta terörle mücadelede büyük yararlılıklar gösteren, devletin silahlı güvenlik güçlerine büyük faydalar sağlayan, teröre bölgede güvenlik güçlerinin ulaşamadığı yerlerde karşılık veren Geçici Köy Korucu (GKK)’ları terörün etkisini azaltmasıyla birlikte çeşitli…

MİLLETLERİN KARAKTERİ, KÜLTÜRÜ, BİLİNCİ..

Bu makalede bir milletin karakterini ve bilincini oluşturan bilimsel ve doğasal olayların neler olabileceği, milletlerin kültürleri, karakterleri ve bilinci arasındaki bağların neler olduğu irdelenmiştir. Öncelikle “Millet” kavramı belli bir coğrafyada yaşayan halkların belli bir etnik alan içinde ortak bir kültür geliştirmesi ve ortak bir üretim paylaşım ülküsünü benimsemesidir. Milletlerin karakterini oluşturan ana etkenin Güneş’te olan…

AFGANİSTAN’IN İŞGALİNİN 36. YILINDA RUSYANIN UYGULADIĞI AVRASYACILIK STRATEJİ

Afganistan, jeostratejik bakımdan Asya’nın kilididir ve tarih boyunca büyük devletler tarafından işgal edilmiştir. 19. YY’ da “Büyük Oyun”un bir parçası olarak Rusya ile Büyük Britanya arasında bir tampon bölge oluşturdu. Sovyetler Birliği’nin kurulmasıyla Afganistan, Rusların sıcak denizlere inme hayalinin yeni hedeflerinden birisi oldu. ABD ve batı Afganistan’ı yalnız bırakarak SSCB’nin eline terk etti ve sonunda…